podróże, wyprawy, relacje
ARTYKUŁYKRAJEGALERIEAKTUALNOŚCIPATRONATYTAPETYPROGRAM TVFORUMKSIEGARNIABILETY LOTNICZE
Geozeta.pl
reklama

Meksyk - wiza, ambasady, przepisy

Mexico City      Mazatlan      Tijuana     
meksyk
Meksyk - podróże do MeksykuMeksyk - mapa krajuMeksyk - spis artykułów i galeriiMeksyk - wiza, ambasady, przepisy wjazdowe, informacje dla kierowców, podróżowanie po kraju, przepisy celne, bezpieczeństwo, przydatne informacjeMeksyk - aktualna pogoda, roczny opad i temperaturaMeksyk - szczepienia, zdrowie, poradyMeksyk - kurs waluty, przelicznik na PLN, USD, EUROMeksyk - co zwiedzić, zabytki Listy Światowego Dziedzictwa UNESCOMeksyk - przewodniki, mapy, atlasy
Wiza, przepisy wjazdowe
Nie ma obowiązku wizowego dla obywateli polskich w przypadku pobytów turystycznych, prywatnych lub służbowych nie przekraczających 180 dni. Osoby udające się do Meksyku w celu podjęcia pracy, działalności handlowej, nauki etc. obowiązane są mieć wizę odpowiadającą charakterowi ich pobytu. Przedłużenie pobytu w Meksyku bez uprzedniego uzyskania zgody władz imigracyjnych może spowodować podjęcie decyzji o deportacji oraz nałożeniu na cudzo­ziemca kary w postaci grzywny, a także o wydaniu zakazu ponownego wjazdu. Szczegółowe informacje o za­sadach wjazdu, pobytu oraz procedurach uzyskiwania pozwoleń na pobyt przekraczający 180 dni można uzyskać w centrali Naro­dowego Instytutu Migracji (Instituto Nacional de Migracion – INM) w stolicy kraju lub w licznych oddzia­łach terenowych. Informacje, w tym wzory wniosków oraz wykaz wymaganych dokumentów, można też uzyskać na stronie inter­neto­wej www.inm.gob.mx.
Wymagany okres ważności paszportu przy wjeździe do Meksyku wynosi 6 miesięcy. Podróż do strefy przygranicznej z biletem w jedną stronę i bez wizy amerykańskiej może być podstawą do wydania decyzji o tymczasowym zatrzymaniu i wszczęcia proce­dury deportacyjnej. Należy pamiętać, że tzw. Formularz Migra­cyjny (FMT), który w przypadku podróży samolotem rozdawany jest już na pokładzie, po wypełnieniu musi być opieczętowany przez urzędnika migracyjnego podczas przekraczania granicy (w przy­padku podróży samolotem jest to pierwsze międzynarodowe lotnisko, a nie docelowe). Jeżeli wjazd do Meksyku następuje przez jeden z punktów kontroli na granicy ze Stanami Zjedno­czonymi, w celu uzyskania formularza należy bezzwłocznie skierować się do jednego z meksykańskich urzę­dów konsu­larnych, zlokalizowanych w pasie przygranicznym. Oryginał wypełnionego formularza odbiera funkcjonariusz służb migra­cyjnych, natomiast ostemplowaną kopię należy zachować i okazać w momencie wyjazdu z Meksyku. Brak kopii formularza (a w przypadku jego utraty – niedopełnienie obowiązku zgło­szenia tego faktu na policji) może oznaczać przy wyjeździe nałożenie grzywny w wysokości do 100 USD. Funkcjonariusze służb granicznych mają obowiązek odnotowywania wjazdu i wyjazdu przez odciśnięcie stempla w paszporcie cudzoziemca. Kon­sek­wencją nie-ostemplowania paszportu mogą być utrudnienia w przypadku ponownego wjazdu na terytorium Meksyku.
Przy przekraczaniu granicy drogą lądową należy wnieść tzw. opłatę turystyczną w wysokości ok. 25 USD. W przypadku podróży samolotem jest ona wliczona w cenę biletu. Turyści przekraczający granicę w portach morskich wnoszą opłatę w wysokości ok. 5 USD.
Uwaga: przy przelocie tranzytem przez terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki konieczna jest wiza tranzytowa tego kraju.
Informacje dla kierowców
Kierowcy powinni legity­mo­wać się międzynarodowym prawem jazdy, mimo że samochody można wypożyczyć nawet na podstawie polskiego dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdów samochodowych. Jednak w razie wypadku, zwłaszcza z udziałem innych pojazdów, posiadanie wyłącznie polskiego prawa jazdy może przysporzyć problemów. Na podstawie polskiego prawa jazdy, na wniosek zainteresowanego, odpowiednie władze mogą wystawić meksy­kański duplikat. Przy wypoży­czaniu samochodu należy zazwyczaj wpłacić kaucję, której wysokość uzależniona jest od marki samochodu, roku produkcji itp. (od 500 do 1000 USD).
Przepisy celne
Podczas przekraczania granicy należy wy­pełnić formularz deklaracji celnej. W przypadku podróży ro­dzinnej wypełnia się jeden formularz na całą rodzinę.
Przepisy nie regulują wysokości środków finansowych wyma­ganych na pokrycie kosztów pobytu w Meksyku. W odniesieniu do turystów indywidualnych umownie przyjmuje się, że wymagana kwota to ok. 100 USD na każdy dzień pobytu, przy czym karty kredytowe lub płatnicze na ogół nie są traktowane jako dowody potwierdzające posiadanie środków płatniczych. Obo­wiązujące przepisy zezwalają na wwóz bez składania deklaracji celnej kwoty 10 tys. USD w gotówce lub jej równowartości w innych walutach.
Zgodnie z przepisami fitosanitarnymi zabroniony jest wwóz świeżych artykułów spożywczych lub żywności o niskim stopniu przetworzenia. Restrykcyjnie egzekwowane są przepisy zabra­niające wwozu roślin, nasion, mięsa i wędlin (w tym paczko­wanych i w puszkach) oraz produktów spożywczych przygoto­wanych metodami domowymi.
Praktycznie całkowitym zakazem wywozu objęte są rzadkie gatunki zwierząt. Wyjątkowo skrupulatnie zabrania się wywozu przedmiotów o wartości archeologicznej.
Cudzoziemiec przyjeżdżający do Meksyku może bez składania deklaracji celnej i ponoszenia opłat celnych wwieźć rzeczy prze­zna­czone do użytku osobistego, aparat foto­gra­ficzny i kamerę, jeden przenośny komputer, telefon komór­kowy, dwa używane komplety osobistego sprzętu sportowego, radio lub radio­magnetofon, lekarstwa na własny użytek (w przypadku leków psychotropowych konieczna jest imienna recepta lekarska), do 20 paczek papierosów, do 3 l dowolnych napojów alkoholowych. Oprócz tego cudzoziemcy są zwolnieni od opłat przy wwozie do Meksyku wszelkich towarów w ilościach nie budzących po­dejrzeń, że mogą mieć prze­zna­czenie handlowe.
Bezpieczeństwo
Obecnie najbardziej zagrożone prze­stępczością zorganizowaną rejony kraju to stany Sinaloa, Baja California, Chiapas oraz Michoacán. Zagrożenia wynikają prze­de wszystkim z działania na tym terenie karteli narkotykowych. Turyści powinni być tam przygotowani na kontrole ze strony policji, a w niektórych przypadkach nawet wojska. W stanie Chiapas oraz w małym stopniu w stanie Guerrero zagrożenie związane też jest z działalnością oddziałów zbrojnej partyzantki.
W związku z pogorszeniem stanu bezpieczeństwa wzdłuż północnej granicy Meksyku, zaleca się polskim oby­watelom szczególną ostrożność podczas podróży w tym rejonie, zwłaszcza w okolicach miast Tijuana, Mexicali, Hermosillo i Ciudad Juárez.
W ostatnim czasie odnotowano wzrost przestępczości pospolitej w stanach Chihuahua, Sinaloa, Baja California, Sonora oraz w mieście Meksyk, gdzie można stać się ofiarą napadu, kradzieży czy rozboju z użyciem broni palnej. Zagrożeniem dla turystów są też tzw. „porwania ekspresowe”, które mogą być wynikiem np. wzięcia przypadkowej taksówki należącej do niesprawdzonej firmy. W mieście Meksyk lepiej wystrzegać się zatrzymywania taksówek na ulicy, kiedy to możliwe należy wybierać taksówki zamawiane telefonicznie. Najczęstszym rezultatem porwań „ekspresowych” jest doprowadzenie do opróżnienia konta bankowego, kradzież kart płatniczych i innych wartościowych rzeczy które cudzoziemiec ma przy sobie. W porwaniach mogą brać udział osoby podające się za funkcjonariuszy policji. Zaleca się, aby nie stawiać oporu napastnikom, oddać pieniądze i posiadane przy sobie przedmioty wartościowe. Paszporty i bilety lotnicze lepiej pozostawić w hotelowych sejfach, a w szczególnych sytuacjach w depozycie placówki. W mieście Mek­syk powszechne są kradzieże kieszonkowe, do których dochodzi najczęściej podczas podróży stołecznym metrem oraz tzw. metrobusem. Zaleca się sporządzenie fotokopii paszportu i dowodu osobistego i trzymanie ich w głównym bagażu, a w czasie podróży transportem publicznym trzymanie dokumentów i pieniędzy na klatce piersiowej pod ubraniem. Turyści zagraniczni bywają także ofiarami oszustów pod różnymi pretekstami pożyczających od nich pieniądze lub proszących o sko­rzy­stanie z kart płatniczych i kredytowych. Wśród tych oszustów spory odsetek stanowią cudzoziemcy mieszkający na stałe w Mek­syku. Duże kurorty wypoczynkowe (Acapulco, Cancún, Mérida), a także okolice międzynarodowych lotnisk to miejsca w których najczęściej odnotowywano przypadki tego typu przestępstw.

Od lipca do listopada potencjalnym zagrożeniem w rejonie Zatoki Meksykańskiej są huragany. Planując wyjazd do Meksyku czy na Karaiby w tym okresie należy zapoznać się z ostrzeżeniami meteorologicznymi. Meksyk leży w strefie trzęsień ziemi, nie należy więc ignorować treści instrukcji alarmowych dostępnych w hotelach oraz budynkach użyteczności publicznej.
Przydatne informacje
Wiele przydatnych informacji znajduje się na stronie www.meksyk.polemb.net.
W dużych ośrodkach turystycznych można płacić dolarami amerykańskimi.
W miastach i centrach turystycznych akceptowane są ważniejsze międzynarodowe karty kredytowe typu VISA, MasterCard oraz w ograniczonym zakresie American Express, chociaż przy wjeździe na terytorium Meksyku nie są one potwierdzeniem posiadania przez cudzoziemca środków finansowych. W razie utraty karty należy ją niezwłocznie zablokować, telefonując pod numer podany przez bank wydający kartę.
Należy pamiętać o napiwkach (od 10 do 15%) w restauracjach, barach i kawiarniach.
Zwyczaje meksykańskie nie pozwalają zaprzeczać gościom ani na ich pytania odpowiadać negatywnie. Meksykanie chętnie i przyjaźnie dają wskazówki zagubionym kierowcom czy turystom, co nie oznacza iż naprawdę wiedzą jak dojechać czy dojść do wskazanego miejsca.
Nie należy otwarcie krytyko­wać życia w Meksyku ani zachowania Meksy­kanów. Krytyka, nawet konstruktywna, nie jest dobrze przyjmowana.
W Meksyku stosuje się napięcie 110 V, co w przypadku urządzeń z Polski oznacza konieczność zastosowania adaptora i transformatora.
Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Polskie placówki dyplomatyczne
Ambasada RP w Meksyku
Calle Cracovia 40, Colonia San Angel
01000 México D.F.
Adres do korespondencji: Apartado Postal 20383
tel.: (00-5255) 555 047 00, 555 048 78; 561 601 81, 555 051 76
Sekretariat: (00-5255) 5481 - 2050
fax: (00-5255) 561 608 22
e-mail: embajadadepolonia@prodigy.net.mx; konsulplmx@hotmail.com; konsul@prodigy.net.mx
www.meksyk.polemb.net

Konsulat Honorowy RP w Cancún
Konsul honorowy Luis Miguel Cámara Patrón (języki: hiszpański, angielski)
Calle Sierra # 13, Supermanzana 3 por Av. Bonampak
C.P. 77500 Cancun, Quintana ROO
tel.: (00-52 998) 193 01 00
fax: (00-52 998) 884 52 66
e-mail: consul@poloniacancun.com

Konsulat Honorowy RP w Guadalajara
Konsul honorowy José Manuel Gomez Vazquez Aldana (języki: hiszpański, angielski, francuski)
Aurelio Ortega No.764, Col. Seattle
C.P. 45150, Guadalajara
Zapopan, Jalisco, México
tel.: (00-5233) 383 601 11
fax: (00-5233) 383 601 12
e-mail: corporate@gva.com.mx

Konsulat Honorowy RP w Guanajuato
Konsul honorowy Hector Eduardo Webb Cruces (języki: hiszpański, angielski)
Paseo de la Presa No 39, Col. Centro
C.P. 36000 Guanajuato, GTO
tel.: (00-524 73) 731 08 52
fax: (00-524 73) 731 08 53
e-mail: hectorwebb@hotmail.com.mx

Konsulat Honorowy RP w Tulancingo
Konsul honorowy Alberto Stebelski-Orlowski (języki: hiszpański, polski, angielski, francuski)
21 de Marzo, 124 Sur, 43600 Tulancingo, Hgo
Telefon/fax: (00-52 775) 552 464
fax: (00-52 55) 525 434 65
e-mail: wstebelski1@hotmail.com
Przedstawicielstwa dyplomatyczne akredytowane w Polsce (lub najbliższe)
Ambasada Meksykańskich Stanów Zjednoczonych
Al. Jerozolimskie 123 a, piętro 20
02-017 Warszawa
tel: (48-22) 311-29-00
fax: (48-22) 311-29-01
embamex@embamex.pl